Algemene Voorwaarden

Filippo auto

Algemene voorwaarden inzake De Regt Kolthof Sierbestrating, met als handelsnaam onder meer Cees Filippo, met betrekking tot het verrichten van ontstoppings-, schoonmaak- en reinigingswerkzaamheden.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

a. De Regt Kolthof Sierbestrating: opdrachtnemer.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon van wie opdrachtnemer de opdrachtopdracht heeft gekregen werkzaamheden te verrichten.

c. Werkomschrijving: een in de opdrachtbevestiging - dan wel op een daaraan gehecht formulier - opgenomen omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de eventuele frequentie daarvan.

d. Object: de te reinigen, te behandelen, dan wel te verrichten werkzaamheden aan roerende en/of onroerende zaak.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die opdrachtnemer sluit met haar opdrachtgevers met betrekking tot de in artikel 1 genoemde werkzaamheden. De algemene voorwaarden van opdrachtgevers gelden niet, tenzij deze door opdrachtnemer schriftelijk en in uitdrukkelijke bewoordingen is of zijn aanvaard.

3. Offerte, opdrachtbevestiging en totstandkoming overeenkomst

a. Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

b. Een overeenkomst met opdrachtnemer komt slechts bindend tot stand nadat opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd onder overlegging van een werkomschrijving. Mondelinge toezeggingen van en/of afspraken met de medewerkers van opdrachtnemer zijn voor opdrachtnemer pas bindend, nadat en voorzover opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.

c. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging wordt een overeenkomst geacht onder de gebruikelijke voorwaarden van tot stand te zijn gekomen wanneer de

uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen.

Adresgegevens

Ontstoppingsbedrijf Cees Filippo

Adres: Strengweg 8

1969 MG Heemskerk


Tel. Heemskerk: 0251 - 764 466

Tel. Velsen: 023 - 620 1102

Mobiel: 06 - 51 59 83 90

Privacyverklaring (pdf)

Algemene Voorwaarden

S5 Box

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.